Phone

+61 (0)2 9698 5888

Email

Mastering & Digitisation:
Lynley White-Smith via mastering@studios301.com

Sydney Studios & Producers:
Abbey Smith via

Byron Bay Studios & Producers:
Anthony Garvin via byron@studios301.com

Locations

Sydney:
18 Mitchell Rd, Alexandria NSW 2015, Australia

Byron Bay:
373 Ewingsdale Rd, Byron Bay NSW 2481, Australia

Post:
PO Box 248, Alexandria NSW 1435, Australia

Sydney
Byron Bay